Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Informacja publiczna

Wyświetlona jest archiwalna wersja strony internetowej z 2019-08-01 @ 08:48:33. Poniżej wyświetlone są różnice pomiędzy wybraną wersją, a aktualną wersją.

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieruszowie na dane dostępne w zakładce Kontakt.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail.

W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (pdf)

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Klauzula informacyjna
w związku z udostępnianiem informacji publicznej

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie.
  2. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie został wyznaczony Inspektor ochrony danych – Sławomir Mazur, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych: listowny – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie., ul. Rynek 21 , 98-400 Wieruszów bądź e-mailowy: slawek68808@op.pl, tel. 727931623
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO).
  4. Dane przez Panią/Pana udostępnione mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach .
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.
  10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie doc wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym edytora tekstu Microsoft Word z pakietu Office.

Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie odt wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym darmowego edytora tekstu Writer z pakietu OpenOffice.

Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Data wytworzenie: 01.06.2015 r.
image_pdfimage_print

Rejestr zmian:

Porównanie wersji:

2019-08-01 @ 08:48:33 Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieruszowie na dane dostępne w zakładce Kontakt.</p> Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieruszowie na dane dostępne w zakładce Kontakt.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail.</p> Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie.</p> Bez zmian: <p style="text-align: justify;">W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2019/08/Wniosek- o-udostępnie- informacji-publicznej.pdf">Wniosek o udostępnienie informacji publicznej <strong>(pdf) </strong></a></p> Bez zmian: <p style="text-align: justify;"><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2019/08/Wniosek- o-udostępnie- informacji-publicznej.pdf">Wniosek o udostępnienie informacji publicznej <strong>(pdf) </strong></a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.</p> Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.</p> Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.</p> Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Klauzula informacyjna</strong> Bez zmian: <p style="text-align: center;"><strong>Klauzula informacyjna</strong>
Bez zmian: <strong>w związku z udostępnianiem informacji publicznej</strong></p> Bez zmian: <strong>w związku z udostępnianiem informacji publicznej</strong></p>
Bez zmian: <ol> Bez zmian: <ol>
Bez zmian: <li style="text-align: justify;">Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie.</li> Bez zmian: <li style="text-align: justify;">Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie.</li>
Bez zmian: <li style="text-align: justify;">W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie został wyznaczony Inspektor ochrony danych – Sławomir Mazur, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych: listowny – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie., ul. Rynek 21 , 98-400 Wieruszów bądź e-mailowy: <a href="mailto: slawek6808@op.pl" >slawek68808@op.pl</a>, tel. 727931623</li> Bez zmian: <li style="text-align: justify;">W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie został wyznaczony Inspektor ochrony danych – Sławomir Mazur, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych: listowny – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie., ul. Rynek 21 , 98-400 Wieruszów bądź e-mailowy: <a href="mailto: slawek6808@op.pl" >slawek68808@op.pl</a>, tel. 727931623</li>
Bez zmian: <li style="text-align: justify;">Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO).</li> Bez zmian: <li style="text-align: justify;">Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO).</li>
Bez zmian: <li style="text-align: justify;">Dane przez Panią/Pana udostępnione mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.</li> Bez zmian: <li style="text-align: justify;">Dane przez Panią/Pana udostępnione mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.</li>
Bez zmian: <li style="text-align: justify;">Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.</li> Bez zmian: <li style="text-align: justify;">Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.</li>
Bez zmian: <li style="text-align: justify;">Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach .</li> Bez zmian: <li style="text-align: justify;">Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach .</li>
Bez zmian: <li style="text-align: justify;">Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy Kodeks Postępowania Administracyjnego.</li> Bez zmian: <li style="text-align: justify;">Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy Kodeks Postępowania Administracyjnego.</li>
Bez zmian: <li style="text-align: justify;">Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86</li> Bez zmian: <li style="text-align: justify;">Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86</li>
Bez zmian: <li style="text-align: justify;">Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.</li> Bez zmian: <li style="text-align: justify;">Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.</li>
Bez zmian: <li style="text-align: justify;">Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.</li> Bez zmian: <li style="text-align: justify;">Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.</li>
Bez zmian: </ol> Bez zmian: </ol>
Skasowano: <p style="text-align: justify;">[pdf– doc-odt-info]</p> Dodano: <p style="text-align: justify;">

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

</p>

Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Bez zmian: Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek Bez zmian: Wytworzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek
Bez zmian: Data wytworzenie: 01.06.2015 r.</div> Bez zmian: Data wytworzenie: 01.06.2015 r.</div>